Wodkan

Wodkan to nic innego jak Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Przedsiębiorstwo planuje przedsięwzięcia mające na celu poprawę gospodarki wodnej i ściekowej. Jakie wyznaczono cele? Co pozwoli osiągnąć to przedsięwzięcie?

Projekt uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej

Wodkan planuje zrealizowanie projektu, na który Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy 41 mln zł unijnego dofinansowania. To ekologiczne przedsięwzięcie ma zostać zrealizowane do końca 2020 roku. Koszty kwalifikowane projektu wynoszą około 64 mln złotych, a całkowity koszt oscyluje w granicach 79 mln złotych.

Cele szczegółowe

Głównymi celami tego projektu są; uporządkowanie gospodarki wodnej, poprawa warunków życia mieszkańców, poprawa stanu środowiska (zahamowanie degradacji), modernizacja oczyszczalni ścieków i Stacji Uzdatniania Wody. Projekt pozwoli także właściwie zarządzać zasobami wodnymi i wpłynie na jakość wód powierzchniowych. To pozwoli na poprawę komfortu mieszkańców – więcej osób będzie korzystać z lepszego oczyszczania ścieków i zostaną oni przyłączeni do sieci kanalizacyjnej.

Pożądane efekty

Wśród pożądanych efektów wymienia się procesy odzysku i unieszkodliwiania osadów ściekowych, przebudowę magistrali wodociągowych i wdrożenie inteligentnego zarządzania w tym zakresie. Ponadto przewidziano fotowoltaiczną instalację do zasilania Przepompowni Głównej Ścieków (o mocy do 40 kW). Zakup specjalistycznych samochodów pozwoli na zrealizowanie celów i odpowiednie czyszczenie i inspekcję sieci kanalizacji satelitarnej. To bardzo duże ułatwienie dla mieszkańców, którzy dzięki nowszej technologii nie będą mieli problemu z kanalizacją.

Przedsięwzięcie pomoże w realizacji celów polityki ekologicznej Unii Europejskiej; dojdzie do poprawy jakości życia mieszkań, ochrony zdrowia i środowiska oraz racjonalnego korzystania z naturalnych zasobów. Czystość wód ulegnie poprawie, co także pozytywnie wpłynie na aspekt środowiskowy i społeczny. Ten ciekawy projekt wpłynie na życie wielu osób.